Spring til indhold

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang

09.11.2018  07:00

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå.
 
”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. 
 
Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på
 
•         organisatoriske og strukturelle svagheder
•         ledelsesmæssige aspekter
•         manglende kontrol og tilsyn
•         manglende kompetencer
 
Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om svig i erhvervet, og dels en gennemgang af de yderligere ni tilskudsprogrammer, som Rigsrevisionen ikke har undersøgt.
 
”Undersøgelserne skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt og får afdækket de fejl og mangler, der har været ved den tidligere administration af fiskeriområdet. Samtidig skal den danne grundlag for at fejlene bliver rettet fremadrettet”, udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.
 
Rigsrevisionen har i to beretninger udtrykt kritik af administrationen af fiskeriområdet, herunder administrationen af tilskudsmidler. Kritikken førte til en række politianmeldelser for svig. Derudover konkluderede Kammeradvokaten i sin undersøgelse i september, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel.
 
Arbejdet med at styrke forvaltningen på fiskeriområdet har været i gang siden området blev overflyttet til Udenrigsministeriet i august 2017.
 
Undersøgelsen forventes afsluttet i midten af 2019. 

  
Baggrund om de tre undersøgelser
 
1)   ”Hvordan kunne dette ske, og hvordan undgår vi, at det sker igen?”

Undersøgelsen skal afdække de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem   en årrække ikke har været tilfredsstillende.
 
2)   Opfølgning på tilskudssager og administrationsgrundlag

Gamle tilskuds- og pointsager gennemgås for fejl med henblik på at vurdere, hvorvidt et tilbagebetalingskrav kan gøres gældende. Undersøgelsen skal afdække, om der kan identificeres mønstre i de sager, hvor der er sket fejl eller svig. Endelig vil undersøgelsen bidrage til grundlaget for et solidt administrationsgrundlag fremadrettet med henblik på at forbedre administrationen.
 
3)    Gennemgang af yderligere ordninger under EHFF

Gennemgang af de resterende ni tilskudsordninger under EHFF, det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram, som ikke indgik i Rigsrevisionens undersøgelser af tilskudsadministration.
 
 
Baggrund om genopretningen af fiskeriområdet

Siden Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri i august 2017 har regeringen arbejdet med at styrke forvaltningen af fiskeriområdet:
  
    Fiskeriområdet er overflyttet til Udenrigsministeriet, og der er oprettet en selvstændig
    fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet med en ny ledelse.
 
    Efter offentliggørelsen af beretningen om kvotekoncentration blev to ledende
    medarbejdere fra fiskeriområdet forflyttet.
 
    I efteråret 2017 udarbejdede revisionsfirmaet Deloitte en analyse af grundlaget for den  
    fremtidige administration af kvoterne og digitalisering af området.
 
    Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af september 2018 har afklaret nogle specifikke
    sagsforløb. På baggrund heraf vil blive rettet op på de ting, som Kammeradvokaten har
    påpeget.

Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn omfatter følgende tiltag:

    Med ekstern juridisk og teknisk bistand vil der blive gennemført en gennemgang af 
    forvaltningen og oprydning på tilskudsområdet samt de afledte dele af
    fiskerikontrollen med henblik på at sikre overensstemmelse med EU-retten.
 
    Gennemgang og juridisk analyse af gamle sager for fejl og forkert administration.
    Gennemgangen vil omfatte alle tilskuds- og strafpointsager, hvor der vil være
    anledning til at overveje genoptagelse.
 
    Iværksættelse af en ekstern analyse, der vil omfatte seks erhvervsrettede
    tilskudsordninger, som ikke allerede har været undersøgt af Rigsrevisionen.
 
    Opbygning af nyt administrationsgrundlag, hvilket bl.a. vil omfatte udarbejdelse af nye
    instrukser, vejledninger og et operationaliseret grundlag for at
    implementere EU’s regelgrundlag korrekt.
 
    Fokus på at ændre administrationskulturen og fremadrettet sikre de nødvendige
    kompetencer med henblik på at kunne udføre en forsvarlig sagsbehandling.
 
    Fiskeristyrelsen har indgivet fem politianmeldelser vedr. en række sager, hvor
    Kammeradvokaten på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tilskud på
    fiskeriområdet har vurderet, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold. De 
    konkrete sager er i overensstemmelse med vanlig praksis indberettet til Det
    Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).
 
    Ministeriet vil i det videre arbejde undersøge, om der er flere sager med grundlag for
    mistanke om ulovligheder.

Kontakt: presserådgiver Anna Munck, tlf. 61 97 90 33, e-mail: annmun@um.dk