Spring til indhold

Generalforsamling

Referat af UMP’s ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017

Referat f UMP’s ordinære generalforsamling den 17. oktober 2018

Formanden, Niels Pultz, åbnede generalforsamlingen og bød de 118 fremmødte medlemmer velkommen.
Formanden henviste til den udsendte indkaldelse med dagsorden, bilagt formandens skriftlige beretning samt regnskab for 2017/18. Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne forenings-år (1.10.2017-20.9.2018) og planer for det kommende år.
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne forenings-år.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og 6 medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

Ad  1: Bestyrelsen indstillede, at Erik Fiil  blev valgt som dirigent, og at Margit Kristensen blev valgt som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han konstaterede også, at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne, og gav herefter ordet til formanden.

Ad  2: Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning om UMP’s virke i det forgangne år. Han knyttede nogle yderligere bemærkninger til sin beretning,
Bestyrelsen vil forsøge at fortsætte linjen fra sidste år med hensyn til aktiviteter. Dog vil man ikke længere arrangere 1-dages ture, men i stedet 2-3 arrangementer á la det nylige besøg i Danske Banks hovedkvarter.
Eigtveds Pakhus, hvor vores møder har fundet sted i et af de store mødelokaler siden den gamle kantines lukning, er indtægtsdækket virksomhed, hvor vi har fået særstatus og ikke skal betale for anvendelse af mødelokaler. Dette betyder, at betalende aktiviteter har fortrinsret, og at vi først sent får at vide, hvilket lokale, vi kan råde over. Så puslespillet er blevet lidt mere kompliceret, men vi vil næste altid kunne få et lokale. Nogle er blot mere velegnede for os and andre. Når vi har måttet afholde generalforsamlingen i efterårsferien, skyldes det, at lokalerne var optaget i efterfølgende uge.
Mødetidspunktet vil fremover blive lidt tidligere, nemlig kl. 14.00, da der er et ønske om, at vi afholder mødet inden for normal arbejdstid, dvs. slutter kl. 16.00, hvorefter der skal betales for overarbejde til personalet i Eigtveds Pakhus.
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

Ad  3 og 4: Kassereren kommenterede det fremsendte, reviderede regnskab for 2017/18. Kontingentindbetalingerne er faldet, da vi er blevet færre medlemmer. Egenkapitalen ved indgangen til det nye forenings-år udgjorde 182.645,05 kr. Arrangementer i Pakhuset vil kunne risikere at blive dyrere, nu hvor vi skal betale for overarbejde efter kl. 16.00.

Et medlem spurgte, hvor stort et beløb under ”Arrangementer i Kantinen” var gået til overarbejde. Svaret var 1.600 kr. samt en hensættelse til betaling vedrørende mødet den 12. september, hvor kassereren endnu ikke havde modtaget regning fra den nye kantineleverandør Cheval Blanc og overarbejdet den pågældende dag.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen indstillede på baggrund af det fremlagte regnskab uændret kontingent som følger: 100 for medlemmer og 50 kr. for ægtefæller/gæster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Under dette punkt blev der stillet yderligere spørgsmål, som blev uformelt behandlet trods det, at de egentlig hørte under eventuelt.

De blev foreslået, at mødetiden ændres til 13.30, så man kunne være sikker på at være ude af Pakhuset kl. 16.00. Et andet medlem mente, at så ville der gå alt for lang tid med at vente på, at ”spærregrænsen” for pensionister i S-tog ophørte.  Kassereren svarede, at når man stopper lidt i fire, skulle der være tid til at komme ud.

På et spørgsmål om parkering udenfor Pakhuset blev det præciseret, at der er parkeringsforbud, medmindre der undtagelsesvis blev opsat et skilt, der tillod parkering.

Pensionistforeningen benytter Danske Bank og er dækket af garantiordningen på op til EURO 100.000.

Ad  5: Der var hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne indkommet forslag.

Ad 6 og 7 : Formand, bestyrelse samt suppleant Anne Beck stod til rådighed for genvalg.  Wagn Winkel ønskede ikke at genopstille som suppleant. Bestyrelsen foreslog i stedet Ulla Munksø som suppleant samt, efter personligt ønske, en omveksling mellem bestyrelsesmedlem og sekretær Helle Halvorsen og suppleant Anne Beck; således er der fortsat to suppleanter. Der var ikke yderligere forslag fra salen.
Alle blev valgt.

Ad 8: Lars Bruun Rasmussen og Poul Erik Damgård stod til rådighed som henholdsvis revisor og revisorsuppleant og blev genvalgt.

Ad 9: Der blev ikke bragt noget op under dette punkt.

Formanden takkede for valget på alles vegne og sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde.

 
   
   
 Dirigent: Erik Fiil

Referent: Margit Kristensen

Bestyrelsens konstituering:
Niels Pultz - formand
Carsten Schmidt - næstformand
Jørgen A. Hansen - kasserer
Anne Beck - sekretær
Kaj Blegvad Andersen - medlem
Margit Kristensen - medlem
Birgitte Møller - medlem

Helle Halvorsen - bestyrelsessuppleant
Ulla Munksø - bestyrelsessuppleant

Lars Bruun Rasmussen - revisor
Poul-Erik Damgaard - revisorsuppleant